عرضه کننده انواع چسب1،2،3

 

استارباند

استار باند ،اینتر باند، میتراپل ، سنا باند ، اولترافیکس ، موتا فیکس ، نانو باند

Star bond , Inter bond , Mitre apel , Sana bond , Ultrafix ,Mutafix , Nanobond

 

 

 

 

interbond  akfix میتراپل