اتصالات بهتراشان BTS

عرضه کننده شیرآلات و اتصالات لوله های پنج لایه به صورت کوپلی و پرسی و رزوه ای بهتراشان

*** خدمات فنی مهندسی رایگان : طراحی ، محاسبه و برآورد گرمایش از کف ***

 

لوله و اتصالات بهتراشان
لوله و اتصالات بهتراشان

کامل ترین مجموعه تولید اتصالات پنج لایه در ایران 

این شرکت به عنوان یکشرکت کاملا تخصصی درحوزه طراحی،ساخت و مونتاژ اتصالات وشیرآلات لوله‌های چندلایه به شمارمی‌رود. مهم‌ ترین ویژگی بهتراشان، برخورداری از ساز و کار تولید انبوه است. بدونشکتولیدده‌هانوعقطعهمتنوعوپیچیدهازجملهانواعاتصالاتپرسیوکوپلی،شیرآلاتوکلکتورمستلزمبرخورداریازمنابعانسانیوسختافزاریگستردههمراهبامدیریتییک‌پارچهبرمنابعفوقاست. بهعبارتدیگربهمنظورطراحیوتولیدانبوههرمحصوللازماستروندیکاملامهندسیوحرفه‌ایتحتنظارتمتخصصانباتجربهوبااستفادهازماشین‌آلاتپیشرفتهپیاده‌سازیشود.

دورکناخیریعنیبهکارگیریمتخصصانباتجربهوماشین‌آلاتپیشرفتهبی‌تردیداساسوبنیاد "کیفیتمیلیونی" بهتراشاناست.

تحققشعارکیفیتمیلیونیدرتولیدانبوهاتصالاتوشیرآلاتساختبهتراشانبرمبنایتلاشگستردهدردپارتمان‌هاوکارگاه‌هایتخصصیبهتراشانصورتمی‌پذیرد. بهگونه‌ایکهطراحیواجراییکقطعهسادهمستلزمپیاده‌سازیده‌هاگردشکاردربینکارگاه‌هاودپارتمان‌هایتخصصیمی‌باشد.

 

لیست قیمت بهتراشان